Changelog

Rashid and Gems Updated

Rashid: (Devil Helmet: 1K)
Updated Npcs with (Red Gem: 1K), (Yellow Gem: 1K), (Blue Gem: 5K), (Green Gem: 5K), (Violet Gem: 10K), (Gold Ingot: 5K).

  • Briasol (Ab'Dendriel)
  • Chantalle (Liberty Bay)
  • Gail (Port Hope)
  • Hanna (Thais)
  • Ishina (Darashia)
  • Iwan (Edron)
  • Jessica (Svargrond)
  • Odemara (Venore)
  • Tesha (Ankrahmun)
  • Tezila (Kazordoon)